Belgini anyklaýjy / Belgini anyklaýja garşy / Сlipover

Onuň kömegi bilen Siz:
  • özüňize jaň edýän belgini görüp;
  • soňky giriş jaňlarynyň belgilerini bilip we eger möhüm çagyryş duşdan geçirilen bolsa, oňa jaň edip;
  • telefonyň kysymyna baglylykda ýazgy kitapçasynda müşderileriň topary üçin hususy sazy goýup bilersiňiz.
Müşderileriň ikisi öý ulgamynda bolanlarynda biziň müşderilerimiziň öýjükli telefonlarynyň belgilerini anyklamak kepillendirilýär, haçan-da çagyrýan müşderi “Belgini anyklaýja garşy” hyzmatynyň birikdirilen halatlary muňa degişli däldir.
 
Hyzmat MTS-iň ähli müşderilerine awtomatik görnüşde birikdirilýär.
Jaňy kabul edýän müşderide "Belgini anyklaýja garşyny döwüji" hyzmatyň goşulmadyk şertinde biziň müşderilerimiziň islendik telefon belgileri üçin hyzmat çykýan jaňlar bolanda öz telefon belgisini anyklamagy gadagan etmäge Size mümkinçilik berýär.
 
Hyzmaty USSD-menýunyň kömegi bilen, *123#2#JAŇ aýlap, soňra "AntiAON" we "Vklyuchit" saýlap birikdirmek bolýar.
Сlipover hyzmaty (Belgini anyklaýja garşyny döwüji) Size “Belgini anyklaýja garşy” hyzmatyny peýdalanýan müşderileriň belgisini anyklamaga mümkinçilik berýär (jaň edýän we çagyryşlary kabul edýän müşderiler öý ulgamynda bolan şertinde).
Hyzmaty USSD-menýunyň kömegi bilen, *123#2#JAŇ aýlap, soňra "Clipover" we "Vklyuchit" saýlap birikdirmek bolýar.