Konferens-aragatnaşyk


Konferens-aragatnaşyk Size aşakdakylara mümkinçilik berer:
  • çagyryşy başladany hem goşmak bilen, gepleşige gatnaşyjylaryň 3-e çenlisini birikdirip birwagtda birnäçe adamlar bilen gepleşmäge
  • gürrüne gatnaşyjylary köpeltmäge we aýyrmaga
Hyzmatdan peýdalanmak üçin Size ýönekeý enjam däl-de, diňe öýjükli telefon talap edilýär. Konferensiýa gatnaşyjylar hem şäher, hem öýjükli ulgamyň müşderileri bolup bilerler. Konferens-aragatnaşyk hyzmatyndan nähili peýdalanmalydygyny jikme-jik bilmegi Siz öz telefonyňyzyň instruksiýasyndan bilip bilersiňiz.
Hyzmaty USSD-menýunyň kömegi bilen, *123#2#JAŇ  aýlap, soňra "Konferentssvyaz" we "Vklyuchit" saýlap birikdirmek bolýar.