Çagyryşa garaşmak / Saklamak


Eger telefon gürrüňi wagtynda Size başga müşderi jaň etse, «Çagyryşa garaşmak/saklamak» hyzmaty birinji çagyryşy saklamaga we täze çagyryşa jogap bermäge, soňra birinji jaňa gaýdyp gelmäge mümkinçilik berýär. Şeýle hem häzirki gepleşigiň arasyny üzmän Siz beýleki müşdere jaň edip bilersiňiz.
 
Täze çagyryş gelip gowuşanda Siz ses signalyny eşidersiňiz. Şu ýagdaýda Siz jaňa jogap berip ýa-da ondan boýun gaçyryp we gürrüňi dowam etdirip bilersiňiz.

«Çagyryşa garaşmak/saklamak» hyzmatyny ulanmak boýunça jikme-jik gollanmany Siz öz telefonyňyza gollanmadan anyklap bilersiňiz.
Hyzmaty USSD-menýunyň kömegi bilen, *123#2#JAŇ aýlap, soňra "Ojidanie/Uderjanie vyzova" we "Vklyuchit" saýlap birikdirmek bolýar.