Çagyryşy başga salga gönükdirmek


"Çagyryşy başga salga gönükdirmek" hyzmaty gelip gowuşýan çagyryşlary biziň ulgamymyzyň Siz tarapyndan görkezilen islendik öýjükli belgisine geçirmäge mümkinçilik berýär.

Şeýlelik bilen Siz möhüm jaňy duşdan geçirmäň, hat-da eger:
  • Siziň belgiňiz eýeli bolsa;
  • Siz jogap bermeseňiz;
  • Siziň telefonyňyz öçürilen bolsa;
  • Siz ulgamyň hereket ediş zolagyndan daşarda bolsaňyz.
Siziň çagyryşy geçirmek isleýän belgiňizi halkara ölçegde aýlaň:
+<ýurduň kody> <şäheriň kody/öýjükli aragatnaşyk operatorynyň kody> <telefon belgisi>

Çagyryşyň salgysy üýtgedilende nyrhlandyrmanyň şertleri hakynda Siz satuw we hyzmat ofislerinde bilip bilersiňiz.

Nädip birikdirmeli?
Hyzmaty USSD-menýunyň kömegi bilen, *123#2#JAŇ aýlap, soňra "Pereadresatsiya" we "Vklyuchit" saýlap birikdirmek bolýar.