Size jaň etdiler

Telefon iň oňaýsyz wagt çökende hem, indi Siz ýekeje jaňy-da sypdyrmarsyňyz. Çünki telefonyňyza Size jaň edeniň belgisi ýazylan SMS-habary gelip gowuşar we Siz kime jaň etmelidigini bilersiňiz. 

“Size jaň etdiler!” – hemişe ähli jaňlardan habardar!
Hyzmat MTS-iň ähli müşderilerine awtomatik görnüşde birikdirilýär.

Eger-de Siziň telefonyňyz ulgamyň hereket ediş çäginden daşda ýa-da öçürilen bolsa, “Size jaň etdiler!” giriş jaňlaryny hasaba alyp ugrar. Siz telefonyňyzy işleden dessiňize Size ähli jaňlaryň sanawy we her jaňyň wagty görkezilen SMS-habary geler*.

“Size jaň etdiler!” syýahat mahaly hem işleýär.


Üns beriň! 
* Hyzmat Siziň telefonyňyzda “Belgini anyklaýja garşy” hyzmaty birikdirilen hem bolsa, Siziň jaň eden müşderiňize belgiňizi görkezer. 
Habarlar 24 sagat saklanyp galýar, möhleti geçenden soň gowşurylmadyk SMS-habarlar aýrylýar. Hyzmatyň halkara rouminginde takyk işlemegi kepillendirilmeýär. Zerur bolan ýagdaýynda, Siz USSD-menýunyň kömegi bilen, *123#2#JAŇ aýlap, soňra "Propuschennye vyzovy" we "Otklyuchit" saýlap, hyzmaty öçürip bilersiňiz.