Internet-Bukjalar

25 Oktýabr 2012

Hormatly müşderiler!
2012-nji ýylyň 1-nji noýabryndan “MTS Ýönekeý” we “Super 0” nyrh meýilnamalarynyň abonentlerine, birikdirmek üçin Internet-bukjalaryň elýeterli boljakdygyny habar berýäris. 

Internet-bukjasy

Trafigiň göwrümi

Bukjanyň bahasy

«Internet 50»

 50 Мb

 8 manat

«Internet 250»

 250 Мb

 25 manat

«Internet 750»

 750 Мb

 60 manat

«Internet Maxi»

 1,5 Гб (1536 Мb)

 95 manat


- Pakedi açmak / öçürmek, ulanmadyk trafigiň galany we pakedi ulanyş möhletiniň gutarýan wagtyny barlamak - *120#
- Internet-pakediň tölegi birikdireniňizde tutulýar. Internet-pakedi hasabyňyzda ýeterli pul bar ýagdaýynda birikdirip bolýar (hyzmaty ulanmak üçin müşderiň hasabynda 1 manatdan az bolmaly däl)
- Pakedi ulanyş möhleti birigen wagtdan başlap 30 gün dowam edýär,  müşderiň wagtlaýyn beklenen ýagdaýlary öz içine almak bilen. Pakediň möhleti gutarandan soň ulanmadyk trafik indiki 30 güne geçirilmeýär. Pakediň ulanyş möhleti şertnamany ýatyrylan ýa-da atdan ada geçirilen ýagdaýynda şertnamany ýatyrylan ýa-da atdan ada geçirilen senesi bellenilýär.
- Eger-de müşderi bir pakedini birikdirip ulanýan bolsa hem-de başga bir pakedini birikdirjek bolsa, ulanýan pakedi ulanmadyk trafik bilen bilelikde awtomatik düzgünde öçüriler. Ulanmadyk pakediň bahasy yzyna gaýtarylmaýar.
- Internet-pakediň trafigi ýa-da möhleti gutarandan soň Internet-trafigiň bahasy siziň nyrh meýilnamaňyza bagly bolar. Pakediň awtomatik düzgünde uzaltmagy yok.
- Internet-pakediň 5 MB galanda müşdere SMS görnüşinde habarnama gelýär: Vnimaniye! Obyom Internet – paketa zakanchivaetsya. Dlya podklyucheniya novogo paketa naberite *120#

Internet-paketlerini MTS-iň satuw ofislerinde, şeýle hem telefonda *120# aýlamak arkaly USSD-menýusynyň kömegi bilen birikdirmek bolar.
Nyrhlar GGSS hasaba alnyp görkezilendir.
Jikme-jik maglumaty satuw ofislerinde alyp bilersiňiz.
Telefon: +99312 425205, 0890