MTS-Info – tutuş dünýä bir hyzmatda!

15 Fewral 2013

Hormatly müşderiler!
2012-nji ýylyň 1-nji noýabryndan MTS-iň ähli müşderileri üçin “MTS-Info” hyzmatynyň elýeterli boljakdygyny habar beýäris.

“MTS-Info” – bu, tutuş dünýä bir hyzmatdadyr. 
- Şu gün, ertir ýa-da tutuş hepde üçin walýutalaryň kurslary, howanyň ýagdaýy barada maglumat gerekmi – “MTS-Infodan” peýdalanyň!
- Özboluşly gutlag sözi (tost) gerekmi – “MTS-Infodan” peýdalanyň!
- Täze degişme, aýdylan pähim, ötgür söz gerekmi – “MTS-Infodan” peýdalanyň!
- Halaýandygyňyzy ykrar etmek isleýärsiňiz, ýöne ýürek edip bileňizok – “MTS-Info” Size hökman kömek eder, owadan we adaty bolmadyk ykrar etmeler Siziň üçin!
- Gatnaşyk saklamak we täze dostlar edinmek isleýärsiňiz – “MTS-Info” Siziň üçin!
 
Hyzmat telefonyň menýusy arkaly elýeterlidir, diňe Sizi gyzyklandyrýan bölümi saýlap alyň:

Hyzmatyň ady  
Gysga belgi  
Nyrhy  
 1
Kömekçi maglumat, nyrhnamalar
 22000
 Mugt
 2
Howa maglumaty
 22001
 0,43 manat
 3
Walýutalaryň kurslary
 22002
 0,43 manat
 4
Tanyşlyk
 22003
 0,66 manat
 5
Çat
 22004
 0,66 manat
 6
Degişmeler
 22005
 0,43 manat
 7
Täleýnama
 22006
 0,43 manat
 8
Ykrar etmeler
 22007
 0,49 manat
 9
Tostlar, wakalar, aýdylan pähimler, ötgür sözler
 22008
 0,43 manat
 10
Polifoniýa*
 22009
 3,94 manat
 11
Reňkli suratlar*
 22010
 3,94 manat
 12
Hereketli suratlar*
 22011
 3,94 manat
 13
МР3*
 22012
 8,20 manat
 14
Java – oýunlar*
 22013
 8,20 manat
 15
Wideo*
 22014
 8,20 manat
 16
Paýhas synagy / Wiktorina
 22015
 0,49 manat
 17
Abuna bolmak (howa maglumaty,
walýutalaryň kursy, çat, täleýnama)  
 22016
 3,28 manat  
 18  
“Paýhas synagy / Wiktorina” SMS-hyzmaty
 4545
 1,64 manat

Nyrhlar GGSS hasaba alnyp görkezilendir.
Jikme-jik maglumaty satuw ofislerinde alyp bilersiňiz.
Telefon: +99312 425205, 0890