Goodok hyzmatynyň sazlarynyň sanawynyň üsti ýetirildi

13 Mart 2013

Hormatly müşderiler!
 
Goodok hyzmatynyň sazlarynyň sanawynyň üstüniň ýetirilendigini habar berýäris.
Hyzmaty birikdirmek üçin, Size ON sözi ýazylan SMS-i 9505 belgä ugratmak zerurdyr.
Sazlaryň öz-özünden geçmegi üçin, 8#Mukamyň belgisi ýazylan SMS-i 9505 belgä ugradyň.
Sazlar 1 aý möhleti bilen berilýär.

1-nji derejeli SAZlar

1-nji derejeli sazlaryň nyrhy - 1,64 manat
 
 
Ýerine ýetiriji     
Ady    
Sazyň belgisi    
Eldar Ahmedov
Diňe sen
041279
 
Läläm
041280
 
Watanym
041281
 
Bilbil solaýin
041282
 
Näzin seniň
041283
 
Gynama ýar
041284
 
Türkmen Gyzy
041285
 
Jananym
041286
 
Ýana Ýana
041287
 
Meni söýermin
041288
 
Gözel ýar
041289
 
Seredaý maňa
041290
Hajy Yazmamedov
Arzuwlarda ýaşap men
041291
 
Aýdym aýdaly
041292
 
Bagdagül
041293
 
Diňle
041294
 
Gyz
041295
 
Aýdabelmedim
041296
 
Bagt aýdymy
041297
 
Bagtym
041298
 
Fayiz geldi
041299
 
Giç bolar
041300
 
Gijäniň
041301
 
Gorüşen günüm
041302
 
Gündyzim
041303
 
Hasratyna
041304
 
Jahanym
041305
 
Leýli
041306
 
Mekdep ýyllar
041307
 
Ýene-de
041308
 
Mährijan
041309
 
Ogulgerek
041310
 
Selbijan
041311
 
Şadyýan
041312
 
Söýerin seni
041313
 
Söýgülim
041314
 
Ýary söý
041315
 
Ýeller
041316
Mekan Ataev
Gözelim
041317
 
Jeňňedim toý wariant
041318
 
Jeňňedim
041319
 
Läläm 2012
041320
 
Läläm
041321
 
Lälijek
041322
 
Sen gerek
041323
 
Näzli
041324
 
Ogadan aý
041325
 
Sen bagtym meniň
041326
 
Seniňki
041327
 
Ýüregim seniňki
041328
 
Ýyldyz melegi
041329
Sohbet Kasymow
Bagyşlan
041330
 
Bilbilim
041331
 
Gizleme
041332
 
Nirde sen
041333
 
Söýgi
041334
 
Söýgülim
041335
 
Sende
041336
Mähri Pirgulyýewa
Süýli arzuwlar
041337
 
Iki aşyk
041338
 
Sen üçin
041339
 
Diňle
041340
 
Sen ekenin
041341
 
Ýekejäm
041342
 
Bile
041343
 
Mähriban ejeler
041344
 
Seni-Seni
041345
 
Maşallah
041346
 
Tans et
041347
 
Ýeketägim sen
041348
 
Türkmenistanym
041349
 
Tans etmeli
041350
 
Sen bilen
041351
 
Hazynam
041353

Nyrhlar GGSS hasaba alnyp görkezilendir.
Jikme-jik maglumaty satuw ofislerinde alyp bilersiňiz.
Telefon: +99312 425205, 0890