Milli bahar baýramy bilen gutlagy

19 Mart 2013

Hormatly müşderiler!
MTS Sizi Milli bahar baýramy – Nowruz Baýramy bilen gutlamaga howlukýar.
Goý, galkynyş, täze durmuşyň başy, baharyň gelişi bilen baglanan şu baýram size örän oňat keýp, ajaýyp duýgulary getirsin we siziň ýürekleriňizi mähribanlyk hem söýgi bilen doldursun!
 
Baýramyňyz gutly bolsun!
Siziň MTS-ňiz