Bankomatlar

MTS-TM hyzmatlaryny bankomatlaryň üsti bilen tölemek mümkinçiligi.
Hormatly müşderiler, şeýle hem siz aşakda görkezilen banklaryň bankomatlarynyň we plastik kartlary kömegi bilen Öz şahsy hasabyňyzy ýa-da haýryna töleg geçirmek isleýän müşderiňiziň şahsy hasabyny dolduryp bilersiňiz:
"Halkbank", "Prezident", "Senagat", "Türkmenbaşy", "Тürkmenistan", "Rysgal".

Töleg geçirmek üçin Siz şu aşakdakylary ýerine ýetirmeli:
Esasy menýuny saýlap almaly > tölegler > banklaryň hyzmaty > “Senagat” (Dostluk) banky > МТS > telefon belgisi > tölegiň jemi > tassyklama.

Komissiýasyz töleg.