Möhüm müşderilere hyzmat etmek

Möhüm müşderiler bilen işleşmek bölümi ýörite Siziň üçin, hyzmatyň has amatly we oňaýly şertlerini üpjün etmek maksady bilen döredildi.
Biziň hünärmenlerimiz öýjükli aragatnaşyk hyzmatlaryna, täze tekliplere we maliýe meselelerine degişli islendik soraglar boýunça Size maslahat bererler.

Biz Sizi şu salgy boýunça ofisimizde görmäge şatdyrys: 
Türkmenistan, Aşgabat ş.
Türkmenistanyň Gahrymany A.Nyýazow şaýoly, 85
Tel\Faks: (99312) 281520
Faks: (99312) 926949
Sorag-jogap gullugy: 0990
e-mail: orkk@mts.tm