Nähili edip korporatiw müşderi bolmaly

MTS-iň korporatiw hyzmatlarynyň artykmaçlyklary nämeden ybarat?

 • Iň ýokary operatiw çözgüt;
 • 10 belgiden az bolmadyk gowrak goýumlarda hususy hyzmat etmek;
 • Hususy çemeleşme;
 • Hususy tekliplere seretmek.

Kim korporatiw müşderi bolup biler?

 • Islendik edara görnüşli tarap, şol sanda täjirçilik wekilhanalar we şahamçalar.
 • Islendik hususy telekeçi.

Nädip korporatiw müşderi bolmaly?

Zerur bolan resminamalaryň MTS-iň serwis hyzmatynyň Merkezinde 10 belgiden az bolmadyk korporatiw nyrhyna birikmeli.
 

Birikmek üçin nähili resminamalar gerek?

Eger Siz hususy telekeçi bolsaňyz:
 • Türkmenistanyň raýatynyň pasporty;
 • telekeçiligiň hasaba alnyş şahadatnamasynyň göçürmesi;
 • söwda işlerine ygtyýarnamanyň göçürmesi;
 • “MTS-TM” HJ-I bilen Şertnama gol çekýän şahsyň ygtyýarlyklaryny tassyklaýan resminama.
Eger siz edara görnüşli tarap bolsaňyz:
 • edara görnüşli taraplaryň döwlet sanawynda hasaba alnandygyny baradaky şahadatnamanyň göçürmesi;
 • Edara görnüşli taraplaryň ýeke-täk döwlet sanawyndan göçürmesi;
 • edara görnüşli tarapyň wekiliniň sim-kart almak üçin ynanç haty we onuň pasporty;
 • edaradan hat, hakyky salgysy we habarlaşmak üçin telefonlarynyň belgisi.
Korporatiw hyzmatyň hemme artykmaçlyklaryndan peýdalanmagy Size hem teklip edýäris.