SMART BIZNES nyrhy

 “SMART BIZNES” täze nyrh meýilnamalaryň toplumy


“SMART Biznes” täze nyrh meýilnamalaryň toplumy Siziň dykgatyňyza hödürleýäris.
Bu nyrh meýilnamalaryna birikdirmek 2016-njy ýylyň 26-njy awgustyndan başlanar.

   NYRH MEÝILNAMALARYNYŇ ESASY ARTYKMAÇLYKLARY 
•    Nyrhlaryň iki warianty – her aý hem her gün alynýan trafik üçin töleg bilen
•    Her aý/her gün minut, SMS we Megabaýt bukjalary berilýär;
•    Müşderiniň içindäki jaňlar we SMS – nyrh alynmaýar;
•    Bukjanyň tamamlanmagyndan soň megabaýtyň bahasy – 8 teňňe;
•    Türkmenistan boýunça ähli ulgamlara jaň etmegiň ýeke-täk bahasy;
•    Dünýäniň islendik nokadyndan gelýän jaňlara nyrh hasaplanmaýar.

Täze nyrh toplumy edara görnüşindäki taraplar we telekeçiler üçin niýetlenen.

TÄZE MEÝILNAMALARY BIRIKDIRMEK ÜÇIN NÄME ETMELI?

•    “SMART Biznes 15”,  “SMART Biznes 25”,  “SMART Biznes 45”
       ýa-da “SMART Biznes 105” nyrh meýilnamalaryna täze belgini birikdirmeli.
•     Hereket edýän müşderiler üçin – häzirki nyrh meýilnamasyny täze meýilnama çalyşmaly. 

“SMART Biznes” toplumynyň nyrh meýilnamalaryna geçmek üçin nyrh alynmaýar.

Birikdirmekde haýsy resminamalar zerur?
Eger Siz telekeçi bolsaňyz:
•    Türkmenistanyň raýatynyň pasporty;
•    Şahsy telekeçileriň ýeke-täk döwlet sanawynda bellige alyş şahadatnamasynyň göçürme nusgasy;
•    Patentiniň göçürme nusgasy.

Eger Siz edara görnüşindäki tarap bolsaňyz:
•    Edara görnüşindäki taraplaryň döwet sanawynda hasaba alynmagy hakyndaky şahadatnamanyň göçürme nusgasy;
•    Edaralaryň ýeke-täk döwlet sanawyndan göçürmäniň göçürme nusgasy;
•    Edara görnüşindäki tarapyň wekiliniň ynanç haty we onuň pasporty, sim-kartlary almaga ynanç haty;
•    Guramadan hat, hakyky ýerleşýän salgysy we habarlaşmak üçin telefon belgileri.

Nyrh meýilnamasyny çalyşmak üçin guramadan hat iberilmelidir.

MEÝILNAMALARYŇ ESASY ŞERTLERI
 
Şertler  SMART Biznes 15** SMART Biznes 25** SMART Biznes 45 SMART Biznes 105
Birikdirilende hasaba goýulýan goýum  15 25 45 105
Müşderi tölegi
(her aýyň 1-nji gününde umumy möçber görnüşinde alynýar) *
15 /aý 0,50 /gün 25 /aý 0,83/gün 45 /aý 1,50 /gün 105 /aý 3,50 /gün
Birikdirilen ses trafigi
(şäher belgilerine, ulgamyň içindäki, “Altyn Asyr” we “CDMA” AŞTU ulgamlaryna)*
600 min /aý 20 min /gün 1000 min /aý 33 min /gün 1500 min /aý 50 min /gün 2100 min /aý 70 min /gün
Birikdirilen Internet trafigi 150 Мb /aý 5 Мb /gün 300 Мb /aý 10 Мb /gün 600 Мb /aý 20 Мb /gün 2 Gb
/aý
68 Мb /gün
Birikdirilen SMS trafigi
(ulgamyň içindäki, “Altyn Asyr” we “CDMA” AŞTU ulgamlaryna)*
200/aý 7/gün 300/aý 10/gün 450/aý 15 /gün 600/aý 20/gün
Müşderiniň içindäki gidýän jaňlar / SMS  0,00 0,00 0,00 0,00
Birikdirilen trafikden ýokary gidýän ulgamyň içindäki jaňlar* 0,08 manat/min 0,05
manat/min
0,00 0,00
Birikdirilen trafikden ýokary gidýän şäher belgilerine, “Altyn Asyr” we “CDMA” AŞTU ulgamlaryna jaňlar 0,08
manat/min
0,05
manat/min
0,05
manat/min
0,05
manat/min
Türkmenistan boýunça gidýän jaňlar  0,20
manat/min
0,20
manat/min
0,20
manat/min
0,20
manat/min
Ähli girýän jaňlar 0,00 0,00 0,00 0,00
Ulgamyň içindäki gidýän SMS 0,08 manat 0,05 manat 0,00 0,00
 “Altyn Asyr” we “CDMA” AŞTU ulgamlaryna gidýän SMS 0,08 manat 0,05 manat 0,05 manat 0,05 manat
Gidýän halkara SMS  0,20 manat 0,20 manat 0,20 manat 0,20 manat
Ulgamyň içindäki gidýän MMS  0,20 manat 0,20 manat 0,20 manat 0,20 manat
Birikdirilen trafikden ýokary Internet-trafigiň 1 Mb 0,08 manat 0,08 manat 0,08 manat 0,08 manat
Nyrh meýilnamasyny meýilnamalaryna çalyşmak 0,00 0,00 0,00 0,00* Aýyň ortasynda “SMART Biznes” toplumynyň nyrh meýinamalaryna birikdirmek / geçmek üçin trafik tölegi (müşderi tölegi)
   we her aý trafigi bermeklik (minut, Mb, SMS) aýda galan günleriň sanyna görä gatnaşyga laýyklykda amala aşyrylýar.
**"Smart Biznes 15+", "Smart Biznes 25+"  nyrh meýilnamalary "Smart Biznes 15" we "Smart Biznes 25" nyrh meýilnamalary  ýaly.
Müşderi tölegi aýda bir sapar alynýar, nyrhnama goşulan wagtyndan/soňky sapar müşderi tölegi saklanyp alnan wagtyndan bellenilýär.
2017-nji ýylyň 17-nji fewralyndan başlap “Smart Biznes 15+” we “Smart Biznes 25+” nyrh meýilnamalary birikdirmek we olara geçmek mümkinçilikler ýapylýandyr.


Bahalar GBS hasaba almak bilen görkezilendir.

ULANYLAN TRAFIGI BARLAMAK 
Ulanylan trafigi barlamak üçin – *123#1#7#jaň 

2016-njy ýylyň 13-nji dekabryndan başlap Smart Biznes (gündelik) toplumynyň nyrh meýilnamasynda ulanylmadyk minutlaryň,
megabaýtlaryň we SMS-leriň bukjalary belli bir çäklere çenli toplanýandygyny habar berýäris

Ulanylmadyk minutlaryň, megabaýtlaryň we SMS bukjalaryň toplanýan çäkleri
Şertler Smart Biznes
15 (gündelik)
Smart Biznes
25
(gündelik)
Smart Biznes
45
(gündelik)
Smart Biznes
105
(gündelik)
Işledilen ses trafigi (ýerli, ulgamyň içindäki, “Altyn Asyr” we AŞTU “CDMA” ulgamlaryna) 600 min çenli 1000 min çenli 1500 min çenli 2100 min çenli
Işledilen internet trafigi 150 Mb çenli 300 Mb çenli 600 Mb çenli 2 Gb çenli
Işledilen SMS trafigi
(toruň içinde “Altyn Asyr” we AŞTU “CDMA” toruna)
200 sana çenli 300 sana çenli 450 sana çenli 600 sana çenli

Degişli çäge ýetmegi bilen toplanma togtadylýar
    
Ulanmak nesip etsin!